Mødereferat

Fællesbestyrelsen ved Staby Skole og Børnehuset Lærkereden

Dato: 20. januar 2020

Kl. 18.45 - 21.00

 

Deltagere:

Niels Chr. Rønhøj, Mette Søby Nielsen, Inger Merete Hougaard, Nanna Bak Winther, Ida Marie Mølgaard Jacobsen, Mette Husted Paakjær, Tanja Østerby Thøgersen, Edith Mølgaard Kirk, Marianne Rytter, Lene Ettrup og 2 Elevrådsrepræsentanter.

Afbud:

 

Mødeleder: Niels Chr. Rønhøj

Referent: Lene Ettrup

Kaffebrød: Mette Husted Paakjær

1.Godkendelse af referat fra sidste møde samt punkter til evt.

Referat godkendt.

2. Nyt fra formanden

Net over multibanen forventes at komme først i februar.

3. Nyt fra elevrådet

Der er kommet tre nye medlemmer med fra de ældste klasser.

Snak om skoleboden – der manglede lidt engagement fra 67.kl., så nu er det i stedet blevet 8 elever fra 45.kl., der står for den, og det har været med ansøgning.

Er ved at gøre klar til loppemarked, som afholdes søndag d. 8. marts. Det vil være godt at melde datoen ud snart. Elevrådet er i gang med at søge sponsorater.

Vi har sendt indstilling til årets elevråd til danske skoleelever.

4. Nyt fra skolen herunder evaluering af julemåneden og indskrivningsprocedure til 0.kl.

Evaluere december og juleafslutning: hyggeligt med morgensamlingerne på trappen med julesange og julekalender. 7..kl. nød at løbe foran til “Nu er det jul igen”. 3.kl.s juleturne var en succes.

En af vores lærere på nedsat tid i en periode.

Vi er i fuld gang med at forberede minisamfundsuge. Bynavn, logo og møntenhed offentliggøres i morgen.

På fredag tager hele skolen til vinterkoncert i Musikteateret. 1.-3.kl. medvirker i en trommecirkel. Muligt for forældre at komme med.

Cornetundervisning med en lærer fra musikskolen er startet op i 3.kl.

Indskrivning er afsluttet. 10 elever er indskrevet til kommende 0.kl. Ny indskrivningsaktivitet, hvor børnene kommer på besøg hos Lene med en tegning har været en succes.

Sidst i februar tager hele personalet på et pædagogoisk døgn. Fælles tema bliver omkring at få udarbejdet forskellige handleplaner omkring kommunikation, krænkelse og vold. Desuden skal lærerne i gang med den indledende planlægning af kommende skoleår.

Fredag før vinterferien markerer vi Skolernes skakdag

5. Nyt fra Lærkereden

Helena er kommet godt i gang i SFOén. Majbritt er i gang med DUÅ uddannelsen. Nye børn. Til marts er vi på 23 børnehavebørn. Nyt tema: “Vi rimer”, arbejdet med fokusord er en succes, arbejder på at få en ugeplan oprettet i Aula. Ny ordning omkring formiddagsmad fungerer godt. Vi havde en dejlig og superhyggelig gløgdag med flot fremmøde. Vi kører stadig med tabulex til tjek ind/tjek ud.

I SFO er det planen, at der snart skal være forældremøde. Der er fokus på oprydning i den kommende tid både i garderoben og med legetøj.

Vi er så småt begyndt at tænke i aktiviteter til overnatningen d. 17. April.

Vil tænke i ture ud af huset, mens Helena er i praktik.

Forældrene har været utroligt gode til at melde ferie.

6. IT

Instagram – Krestine, Ann og Lene har haft et møde med kommunikationsafdelingen. Vi opretter ikke en Instagram profil, men vil indimellem annoncere via Kommunens profil.

Aula - det fungerer fint med kommunikationen mellem forældre og medarbejdere.

Ugeplaner i Meebook - vi er ved at indføre brugen af ugeplaner. Når vi er kommet godt igang, vild er komme en fælles orientering.

Portaler - vi er igang med at udvælge, hvilke portaler, vi ønsker.

Ny hjemmeside - Giv gerne input til Ann og Lene med ønsker til siden.

7. Kloakseparering – sidste nyt

Orientering om borgermøde i Staby i sidste uge.

Der var mange deltagere i mødet, og der kom utroligt mange gode ideer op, som kan komme skole og dagtilbud til gavn.

8. Høring: Kvalitetsrapport

Høringsmateriale er udsendt.

Drøftelse. Lene sender forslag til udtalelse ud til godkendelse i bestyrelsen.

9. Valg til fællesbestyrelsen

Der er 2 forældre fra dagtilbud og 2 fra skole på valg her i foråret.

Drøftelse af tidsplan og procedure.

Vi holder valgmøde som et fyraftensmøde før bestyrelsesmødet d. 15. april. Nærmere info kommer ud. De forældrevalgte må meget gerne sende nogle udsagn til Lene om, hvorfor bestyrelsesarbejdet er vigtigt og interessant.

10. Forældremøde med tema, oplæg v. Ann

SFO en har drøftet om der skal være et tema med oplægsholder udefra til det kommende forældremøde i SFO´en. Og hvis vi får en oplægsholder kan det måske have interesse for alle skoleforældre.

AN finder ud af, om der skal komme en oplægsholder eller om det skal afholdes som kun et SFO- forældremøde.

11. Opbakning til forældremøder

Hvordan sikrer vi fremadrettet stort fremmøde til forældremøder i såvel børnehave som skole?

Vi indfører tilmelding/framelding.

Vi vil være mere opmærksomme på information op til møderne.

Vi skal fremhæve, at deltagelse er vigtig, fordi man er en del af et forpligtende fællesskab.

Bestyrelsen understreger, hvor vigtigt det er at bakke op.

12. Økonomi

Regnskab for 2019 fremlagt.

Budget 2020 fremlægges til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

13. Punkter til næste møde

Første møde efter sommerferien pointerer vi vigtigheden af at forældre deltager

14. Evt.

Overvejelse: bytte rundt på pkt. 4 og 5. (naturlig rækkefølge) eller Nyt fra “huset” 1. fælles, 2. børnehave, 3. SFO, 4.skole - det gør vi fra næste møde.

Husk dagsorden punkt til kaffe.

Tilbud på banner med logo e. andet – Ann arbejder videre på sagen.

 

Elevrådet deltager i pkt. 1-7

Venlig hilsen

Niels Chr. og Lene