Skolepolitiske principper

Staby Skole- et fællesskab i balance.

Staby Skole og Lærkereden skal være for alle lokalområdets børn, hvor hvert enkelt barn når så langt som muligt såvel fagligt som socialt ud fra egne forudsætninger.

Vi arbejder ud fra værdierne: Vis ansvar, omsorg, respekt.

Inden for rammerne af folkeskolelovens formålsformulering vil vi på Staby Skole:

 1. tilbyde et skolemiljø med tryghed, trivsel og kvalitet i undervisningen
 2. udvikle eleverne til
  • at få gode arbejdsvaner
  • medansvar for egen læring
  • det bedst mulige faglige niveau
  • at styrke deres kvalitetskrav – både til sig selv og til andre
  • selvstændig vurdering og stillingtagen
  • at tage ansvar for sig selv og andre
  • at vise tolerance – herunder
   • respekt for andre mennesker
   • respekt for menneskelige forskelligheder
   • respekt for åndelige og materielle værdier
 3. tilstræbe
  • et positivt, tillidsfuldt og åbent samarbejde
  • et anerkendende miljø
  • et højt informationsniveau
  • at opstille gode normer – medansvar og medindflydelse for forældre
  • at inddrage forældre og lokalsamfund i undervisningen
  • at Staby Skole bevares som fuld årgangsdelt skole til og med 7. klasse
  • at der oprettes et trivselsråd i hver klasse

4. forvente at forældrene støtter eleverne i at leve op til skolens normer

PALS - Positiv Adfærd i Læring og Samspil.

Grib børn i at gøre det rigtige!

Målsætningen er at:

 • fremme udvikling af en kultur med vægt på positiv adfærd, samarbejde og social kompetence i et støttende læringsmiljø gennem involvering af alle børn og voksne i skolens forskellige situationer.
 • give ansatte i skolen øgede færdigheder i at forebygge, reducere og håndtere adfærdsproblemer.
 • give skolen mulighed for en vedvarende indsats og kompetenceopbygning.
 • Når den voksne aktivt opmuntrer og retter opmærksomheden mod barnets positive opførsel, vil problemadfærd forebygges og reduceres.
 • Positiv opmærksomhed og anerkendelse udvikler børns selvrespekt og giver gode oplevelser af skolen og SFH’en.
 • Handling og adfærd som bliver værdsat, vil med stor sandsynlighed blive gentaget.

Trivselsråd

Forældresamarbejdet omkring den enkelte klasse har høj prioritet. Der oprettes et trivselsråd for hver klasse. Trivselsrådets opgaver kan eksempelvis være at have fingeren på pulsen omkring den sociale trivsel i klassen samt at hjælpe ved planlægning og afholdelse af møder og andre arrangementer inden for den enkelte klasse.

Klasselæreren

Klasselæreren har ansvaret for det løbende arbejde omkring klassen både fagligt og socialt.

Skolens Intranet

Skoleårets aktiviteter lægges på Intranettet, eksempelvis tidspunkter for afholdelse af ture, fester, forældremøder, forældresamtaler, åbent hus m.v. Der informeres løbende om forhold vedrørende skolen på Intranettet. Skriftlig kommunikation mellem skole og hjem foregår via beskedsystemet i forældreintra.

Åben skole og Lærkereden

Derudover planlægges 4 dage hvert skoleår, hvor alle forældre er velkomne til at komme og se, hvad der sker på skolen og i Lærkereden en helt almindelig dag.

Årsberetning fra skolebestyrelsen

Hvert år i januar / februar måned aflægger skolebestyrelsen en skriftlig årsberetning, der er tilgængelig på skolens intranet.

Det er Staby Skoles mål, at skole-hjem samarbejdet vil medvirke til at give børnene så god en skolegang som muligt.

Dette søges opnået ved at holde forældrene orienteret om skolens mål og aktiviteter, og derigennem opnå forståelse for og aktiv deltagelse i undervisningen og i andre arrangementer sammen med børnene.

Samarbejdet skal sikre forældrene indflydelse på skolens fremtidige udvikling samt motivere til åben og fordomsfri dialog mellem forældre, lærere og børn.

Klasseforældremøder

Der afholdes mindst ét klasseforældremøde pr. år.

Skole-hjemsamtaler

Forældrene holdes orienteret om elevernes faglige og sociale standpunkt ved den årlige skole-hjemsamtale i foråret. Hvis der opstår bekymring omkring et barn, orienteres forældrene løbende og medinddrages i løsningen af problemet og klasselæreren er tovholderen.

I efteråret udsendes elevplanen til forældrene. Elevplanen er et værktøj, som tilpasses i løbet af året.

Klasselærers deltagelse i klassearrangement

Klasselæreren har mulighed for at deltage i et klassearrangement i løbet af skoleåret, under forudsætning af at det foregår på en hverdag.

Der laves hvert år en aktivitetsplan for det kommende skoleår. Planen drøftes i Pædagogisk Råd og forelægges skolebestyrelsen og bekendtgøres på skolens hjemmeside i juni måned.

Skolen skal hvert år gennemføre en eller flere emneuger for hele skolen og med fælles emne.

Der er intentionen, at der i hvert skoleforløb er en lejrskole i 6. eller 7. kl. med minimum 3 overnatninger.

Lejrskoler

En lejrskole er et undervisningsforløb, som henlægges til et andet miljø end den daglige undervisning. Eleverne får mulighed for at udvikle ansvar for hinanden og den daglige planlægning. Eleverne skal være aktivt inddraget i planlægnings- og efterbehandlingsfasen. Klasselæreren orienterer på et tidligt tidspunkt forældrene om planer for lejrskoler og større ture.

Hytteture

Som lejrskoler, men af kortere varighed (1-2 overnatninger). Kan arrangeres i samarbejde med klasselærer under forudsætning af, at forældre overtager ansvaret i nattetimerne.

Ekskursioner

Undervisningsforløb af højst en dags varighed, helst inden for almindelig skoletid.

Udveksling

Ved udveksling med en anden skole skal der planlægges et passende indhold, så eleverne oplever andre skolers undervisningsmiljøer.

Økonomi for lejrskoler og hytteture

Der kan max. opkræves 120 kr. pr. døgn til kost. Lejrskole gennemføres under forudsætning af at øvrige omkostninger kan betales af indsamlede midler. Skolens intention er, at der gennemføres lejrskole hvert andet år, hvor 6. og 7. kl. tager afsted sammen. Skolen betaler de udgifter, der er forbundet med lærernes deltagelse i lejrskolen. For hver tur udarbejdes budget over udgifter inden afrejse. Budgettet skal godkendes af skolelederen. Regnskab afleveres til skolelederen efter turens afholdelse.

Skolebestyrelsen lægger vægt på, at eventuel sponsorering er forenelig med skolens målsætning og pædagogik. Krav om modydelser vil almindeligvis blive behandlet i bestyrelsen.

Sponsorering i større omfang skal godkendes af skolebestyrelsen.

Indsamlinger foregår i forbindelse med 2 årlige arrangementer

 1. Det årlige Staby Marked, hvor halvdelen af overskuddet går til et velgørende formål og halvdelen til skolens elever.
 2. ”Bag for en sag” i Lærkereden USFH.

Evt. øvrige indsamlinger skal drøftes og godkendes i skolebestyrelsen.

Det er 6. klasse, der står for det daglige salgsarbejde i frugtboden.

6. klasse sørger for at rydde op omkring frugtboden. Affald fjernes, og papkasser sættes i kælderen. Køleskabet og frugtbodsskranken renholdes af 6. klasse.

Klasselæreren har det overordnede ansvar for bestilling af varer og fører tilsyn med frugtboden.

Ved valg af sortiment tilstræbes at sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. 

Frugtbodens overskud går til lejrskoler.

Klasselærerprincippet skal være bærende. Det er ikke ønskeligt med for mange lærerskift inden for det enkelte fag.

En lærer bør have så mange timer som muligt inden for samme elevgruppe. Et lærerteam skal dække bredt over skolens fag og helst bestå af både kvindelige og mandlige lærere.

Lærernes faglige og pædagogiske kunnen udnyttes bedst muligt ved fagfordelingen.

Årgangsdelingen fastholdes i 3.-7. kl., men samlæsning kan finde sted, når det findes hensigtsmæssigt eller økonomisk nødvendigt.

I 0.-2. årgang har vi aldersblandede klasser.

Fagfordelingen foregår i et tæt samarbejde i lærerteamet og med skoleleder. Lærergruppen drøfter samarbejdet i de kommende lærerteam, herunder omfang af tværfaglighed og længden af temaer.

 1. Indskolingsklasserne bør have deres klasselærer hver dag.
 2. Klassens ugentlige timer fordeles jævnt over ugens 5 dage.
 3. Der skal foreligge et grundskema.
 4. Der skal være mulighed for at arbejde på tværs af klasserne og for at kunne opbryde grundskemaet for enkelte eller flere dage, sådan at fagdage, ekskursioner og fællesarrangementer kan gennemføres.

Skolens computere er primært til brug i undervisningen.

Anden brug skal følge de regler, der aftales i pædagogisk råd.

Skolens computeres opsætning må kun ændres af IT-afdelingen i Holstebro.

Man må kun lægge programmer ind på en computer/downloade efter aftale med IT-afdelingen i Holstebro.

Alle skal overholde god IT-etik.

Man må ikke købe eller sælge noget via skolens netværk.

Pornografi, erotik, vold og racisme har ikke noget at gøre på skolens maskiner.

Anvendelse af egen medbragt computere skal følge principperne for skolens net-tilsluttede computere.

For alle skolens områder er der udarbejdet et antal PALS-forventninger ud fra værdierne: Vis ansvar, omsorg, respekt.

 1. Eleverne skal rette sig efter de anvisninger, som de får fra lærerne og andre ansatte  ved skolen.
 2. Eleverne må kun forlade skolens grund med speciel tilladelse.

Ophold på skolen

 • Vi forventer at man lever op til PALS-forventningerne.
 • I 4.-7. kl. må mobiltelefon benyttes i frikvartererne og efter lærerens anvisning i undervisningen.
 • Rygning er forbudt på skolens område.
 • Der må kun medbringes slik på skolen efter aftale med klasselæreren.
 • Skolens lærebøger (taskebøger) skal være bundet ind.
 • I frikvartererne er der en gårdvagt til stede på legepladsen og i skolegården. Gårdvagterne bærer gul refleksvest, så de er til at finde.

Med henblik på Staby Skole som et lokalt samlingspunkt / kulturcenter i lokalsamfundet medvirker skolen og dens ledelse til i samarbejde med foreninger og interesserede kredse af borgere til et alsidigt kultur- og fritidstilbud til lokalsamfundet.

Skolens lokaler og inventar stilles til rådighed for lokalsamfundet.

Skolens ønsker og behov kan ikke tilsidesættes. Således har skolen altid fortrinsret til lokalerne.

Apparater og maskiner kan benyttes efter aftale med skolens leder. Alle forskrifter skal overholdes.

Alle materialer skal medbringes. Skolens materialer må ikke benyttes.

Skolens almindelige regler for benyttelse af lokaler og inventar m.v. skal overholdes. Fejl og mangler skal påpeges snarest muligt efter at disse er konstateret. Opstår fejl eller ødelægges noget, skal dette omgående meddeles til den ansvarlige og / eller skolens leder. Ødelagte ting skal erstattes.

Inden skolens lokaler benyttes, skal der træffes aftale med skolens leder, således at der altid er opgivet en ansvarlig kontaktperson.

Der kan opkræves betaling for ovennævnte aktiviteter.

September 2016.

keyboard_arrow_up