Praktikbeskrivelse

Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 1 af 32
PRAKTIKBESKRIVELSE
jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.
Gældende fra 1. august 2018
Beskrivelse af praktikstedet:
Institutionens navn:
Adresse:
Postnr. og By:
Tlf.nr.:
Institutionens E-mail:
Hjemmeside adr.:
Institutionsleder:
Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:
Kommunal:
Privat:
Regional:
Staby Skole & Børnehuset Lærkereden
Stabyvej 34-36
6990 Ulfborg
96 11 55 35 – 96 11 55 40
laerkereden@holstebro.dk
https://stabyskole.skoleporten.dk/sp/5361/foreside?pageId=c3e2d18a-9b2c-4b33-a4c0-
fd99532faf36
Skole leder Lene Ettrup og Viceleder Ann Risgaard Nielsen
Viceleder Ann Risgaard Nielsen. Praktikvejleder: Louise Tiphede & Kirsten Mundbjerg
Ja
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 2 af 32
Institutionstype/
foranstaltning
a) Antal børn/unge /voksne
b) Aldersgruppe
c) Antal stuer / afdelinger
d) Åbningstid
a) 18 børnehavebørn, 30 SFO børn, 100 skolebørn, 17 voksne
b) 3-6 år i børnehaven og 6-11 år i SFO. Til og med 7. klasse i skolen
c) Børnehaven er opdelt i 3 spisegrupper, SFO1 børn fra 0 til 2 klasse. SFO2 børn fra 3-4
klasse.
Til Maj hvert år begynder førskolebørnene i SFO1
d) Hverdag: 6:15 – 16:45
 Fredag 6:15 – 15:45
Institutionens formål
jf. lovgrundlag.
Dagtilbudsloven
Formål for dagtilbud
§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres
trivsel, sundhed, udvikling og læring.
Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser,
leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning
og erfaring.
Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 3 af 32
Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.
Pædagogisk læreplan
§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den
pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.
Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden
for følgende temaer:
1) Alsidig personlig udvikling.
2) Sociale kompetencer.
3) Sproglig udvikling.
4) Krop og bevægelse.
5) Naturen og naturfænomener.
6) Kulturelle udtryksformer og værdier.
Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.
Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder,
aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.
Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et
godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.
Stk. 6. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller
distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 4 af 32
Formål for fritidshjem
§ 45. Børn i fritidshjem skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i fritidshjem skal respektere og understøtte børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte
aktiviteter.
Stk. 2. Fritidshjem skal være særlig opmærksom på at involvere og aktivere børn, der har
brug for en særlig indsats.
Stk. 3. Fritidshjem skal fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen.
Stk. 4. Fritidshjem skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
Fritidshjem skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evne til at indgå i
forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund.
Folkeskolens pargraf 24a. er ligeledes glædende for vores landsbyordning.
Karakteristik af brugergruppen:
Beskrivelse af den / de aktuelle
børne- / bruger/borgergruppe.
Børn af lokalområdet.
Skolebørn i aldre 6-10 år
Junior 10-14 år
Arbejdsmetoder:
Kort beskrivelse af praktikstedets
pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (UdI lærkereden blænder personalet for natur, motorik og udeliv. Vi valgte derfor at blive en friluftsinstitution pr.1/10 2015. Vi bruger derfor meget vores legeplads og de fantastiske omgivelser, vi har omkring os, - heriblandt skov, strand, vand, marker osv. Vi forsøger så vidt muligt, at planlægge vores aktiviteter ud i naturen.
Vi arbejder og planlægger ud fra Lærkeredens læreplaner, og laver ugeplan og ugebrev til forældrene hver uge.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 5 af 32
dybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)
Vi lægger vægt på, at der er en vis struktur i hverdagen, og laver hver dag piktogram over
dagen. Dette er med til at give børnene tryghed og overskuelighed. Der er dog stadig plads til
hverdagens små spontane aktiviteter.
Vi arbejder i pædagogisk praksis ud fra PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) i SFO’en
og DUÅ (De Utrolige År) i børnehaven
De to modeller minder meget om hinanden i de grundlæggende tanker, men med forskellige
redskaber og modeller.
Modellen er evidensbaseret, dvs. der er bevis for det virker.
Nogle af de grundlæggende tanker:
Alle voksne agerer ens i givne situationer ud fra fælles vedtagelser.
Alle børn instrueres i de vedtagne forventninger.
Der roses og uddeles belønnings perler.
Skæld ud og ordet ”ikke” er så vidt muligt fjernet fra dagligdagen.
De voksne skal tage børnene i at gøre noget godt, både de stille og dem med problemadfærd.
Skolen har valgt et overordnet motto: Staby skole – et fællesskab i balance.
Desuden 3 regler: Alt deles op i ansvar, omsorg og respekt
hvorunder alle forventninger hører.
Der er forskellige forventninger i forskellige arenaer. Alle forventninger er vedtaget i fællesskab og børnene undervises i dem efter en årsplan.
Der evalueres løbende og forventningerne genindstuderes efter behov.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 6 af 32
Ansatte
(pædagogiske faggrupper, andre
faggrupper)
Pædagoger, pædagogmedhjælper, flexjobbere, fælles administrativ sekretær, fælles ledelse
med skolen samt studerende fra VIA.
Vi er alle under samme tag
Praktikvejlederens kvalifikationer:
Pædagogisk grunduddannelse:
PD modul i praktikvejledning:
Diplomuddannelse
Andet/ andre uddannelser:
Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:
Skole, dagpleje, talepædagog, støttepædagog/støttekorpset, sundhedsplejeske, socialrådgiver, ergoterapeut, psykolog, fysioterapeut
x
x
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 7 af 32
Særlige forhold omkring den
studerendes ansættelse:
Der indhentes børneattest og den studerende underskrive en tavshedserklæring i forbindelse
med ansættelseskontrakten.
Vi forventer at den studerende er bekendt med, hvad det vil sige at være i et ansættelsesforhold, herunder mødepligt, tavshedspligt, at man optræder professionelt i mødet med forældre,
intern og ekstern samarbejdspartner.
Vi forventer, at den studerende kan have vekslende arbejdstider mellem 6:150 – 16:45, samt
desuden deltage i personalemøder ca. 4-6 møde.
Ved sygdom ringes til Lærkereden fra morgenen af - 96115535
Ved raskmelding ringes der til Lærkereden inden kl 14
Der kan altid ønskes ferie/fri, men det er et samarbejde med ledelsen.
Institutionen følger Holstebro kommunes lukkedage
Arbejdsforhold
Forventes den studerende at arbejde alene?
Ved bekræftelse: hvor meget og
hvordan?
Den studerende vil primært have dagvagter, men der kan i praktik perioden være møder ud
over arbejdstid og her forventer vi at den studerende deltager.
Man bliver betragtet som en del af personalet og de sammen arbejdsforhold som de øvrige
medarbejder har, er gældende for de studerende. Dvs. mødepligt, komme til tiden, fleksibilitet
i forhold til arbejdsplanen.
I perioder vil den studerende komme til at stå alene med x antal børn. Dette vil typisk være
ved sygdom/ ferie/ afspadsering i huset. Det sker efter instruktion og vurdering af den studerendes kompetencer og fornemmelse af ansvar.
Vi forventer, at den studerende kan gøre rede for hvilke overvejelser og teorier der ligger til
grund for egen praksis samt hvilke overvejelser man selv har over de projekter man sætter i 
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 8 af 32
gang. Det er den studerenes ansvar at vejlederen modtager dagsorden og et refleksions ark
inden vejledningen.
Arbejdstid 32,5 timer
Øvrige oplysninger Ved praktikkens start laver den studerende en skriftlig præsentation med billede og hænger
op i institutionen.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 9 af 32
Uddannelsesplan
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage
studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse
af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i
samarbejde med professionshøjskolen.
Specialiseringsmuligheder:
Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)
 Primær: Sekundær:
 Dagtilbudspædagogik
 Skole- og fritidspædagogik
 Social- og specialpædagogik
x
x
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 10 af 32
Valgfagsområder:
Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.
Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

1) Kreative udtryksformer.
2) Natur og udeliv.
3) Sundhedsfremme og bevægelse.
4) Medier og digital kultur.
5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.
6) Social innovation og entreprenørskab.
7) Kulturmøde og interkulturalitet.
x
x
x
x
x
x
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 11 af 32
Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)
Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.
Vidensmål: Den studerende
har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)
praktikstedets målgrupper
samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige
opgaver,
anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige
opgaver i tilrettelæggelsen
af det pædagogiske arbejde,
Den studerende for mulighed for at deltage i og bidrage til det
daglige pædagogiske arbejde – både i forhold til at planlægge,
gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske aktiviteter.
Herunder også egen refleksion.
Den studerende kan opnå læring i fht. de 6-14 åriges generelle udvikling.
Den studerende kan opnå læring i fht. anerkendende pædagogik og
inklusion og hvordan dette udføres pædagogisk i vores institution.
Den studerendes læring understøttes igennem daglig deltagelse i
det pædagogiske arbejde, igennem kyndig vejledning (1 gang i
ugen), gennem relevant litteraturlæsning og skrivning af logbog.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 12 af 32
målsætning, tilrettelæggelse
og organisering af pædagogisk praksis, herunder om
pædagogiske metoders effekter,
målsætte, tilrettelægge,
gennemføre og evaluere
pædagogisk praksis med
inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,
I lærkereden tager vi udgangspunkt i det enkelte barns kunnen ud
fra barnets udviklingsniveau. Derfor skal den studerende erhverve
sig viden om børns udvikling i 3-6 års alderen samt de 6-10 årige.
Det er vigtigt at få skabt en god relation mellem pædagogen/den
studerende og barnet, hvilket kan opnås gennem empati, medfølelse og tryghed. Her er det vigtigt, at få skabt et godt forældresamarbejde og på den måde danne en god relation til børn, forældre og
kollegaer.
Den studerende skal være med til at planlægge, udføre, dokumentere og evaluere en pædagogisk aktivitet med vejleder som sparingspartner.
Den studerende skal sætte sig ind i PALS og aktivt bruge det.
Den studerende skal være nysgerrig og undrende.
Vi forventer den studerende gør rede for hvilke overvejelser, der
ligger til grunde for det valgte forløb- herunder valg af teori og pædagogiske metoder. Det er samtidig vigtig, at den studerende gør
sig overvejelser over aktivitetens læringsmål. Forløbet bliver efterfølgende evalueret sammen med vejlederen.
Det forventes at den studerende bruger port folie til at dokumentere
praktikken og bruger denne til at italesætte aktiviteter som der unders over på vej-ledningstimerne 
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 13 af 32
evaluerings-, undersøgelsesog dokumentationsformer og
dokumentere og evaluere
egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i
egne læreprocesser, og
Den studerende kan bla via det daglige pædagogiske arbejde skabe
et godt samarbejde med kollegaer og indgå i samarbejdet på en
konstruktiv måde.
Vi bestræber os på, at den studerende via sit daglige pædagogiske
arbejde udvikler sin selvstændighed. Da dagligdagen ikke altid er
planlagt på forhånd, er det vigtigt, at den studerende forsøger at
være igangsættende, aktiv og selvstændig på en ansvarlig måde.
Dokumentation og evaluering er en del af institutionens praksis, så
dette vil den studerende blive en del af. Billeddokumentation bruges
til den visuelle del og SMTTE-model og udvidet SMTTE- model bruges til planlægning og refleksion af pædagogisk praksis og egen deltagelse.
Det forventes, at den studerende fører logbog og reflekterer over
daglige hændelser.
såvel den sundhedsmæssige
som den dannelsesmæssige
betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne
og indeklima.
anvende viden om sundhed
og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.
At den studerende inddrager sin viden fra sundhedsundervisning
omkring sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.
Da vi er en friluftsinstitution og bruger meget tid på legepladsen eller i naturen, falder det ofte naturligt, at man kan tænke sundhed
og sundhedsfremme ind i aktiviteter
Angivelse af relevant litteratur:
Afhænger af målene for praktikken, og aftales nærmere med den studerende.
KL´s artikel ” pædagoger i folkeskolen” 2015
BUPL´s artikler:
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 14 af 32
”Det gode samarbejde lærere og pædagogers samarbejde i skolen.” 2012
”Hvordan skaber vi en varieret skoledag, der giver trivsel og læring for alle børn?”
”Pædagoger i skolen- derfor!” 2013.
”At inkluderer det særlige- om tilbud til børn og unge med særlige behov i kommunerne”
Tidsskriftet 0-14 år.
”Det lille menneske – stor udvikling” 3-6 år. Den er god at læse, for at erhverve sig lidt basis viden
om den udvikling barnet gennemgår i børnehaven.
Lærkeredens pædagogiske læreplaner
PALS hånbogen.
DUÅ
Evaluering. Her formuleres
hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved
2/3 af praktikperioden
Hele praktikken snakkes der om, hvordan der arbejdes med målene til vejledning og inden 2/3 af
praktikperioden er gået, tages der en snak om, hvad der mangler og hvordan der skal arbejdes
videre med læringsmålene, så de kan indfries inden praktikkens afslutning.
Den afsluttende evaluering og endelige indstilling, finder sted til vejledning, hvor den studerende
evalueres af vejleder – både skriftligt og mundtlig.
Organisering af vejledning:
a) Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i de gældende kompetencemål for den pågældende
studerende. Kompetencemålene og logbogsskrivningen er på dagsordenen til vejledningen, hver
gang.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 15 af 32
a) Hvordan tilrettelægges
uddannelsesforløbet for den
enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den
studerendes portfolio i vejledningsprocessen?
b) Der holdes vejledning en gang pr. uge af 1 time, sammen med den praktikansvarlige. Vores filosofi er, at hele huset er ansvarligt for at den studerende får det bedst mulig praktikforløb og derfor kan kolleger løbende bruges som sparringspartnere i forhold til vejledning/guidning af praktikken. Vejledningen vil kunne varetages af det øvrige personale, hvis det er relevant. I tilfælde af
fravær på vejledningsdagen, udgår vejledningen den uge, med mindre der kan findes et andet
tidspunkt der passer i planen.
c) Portfolio/logbog sættes på dagsorden som et fast punkt til vejledningen. Der forventes, at vejleder får indblik i den studerendes portfolio. Den studerende italesætter praktikmål på et af de første personalemøder, så resten af personalegruppen kan støtte op om din praktikperiode på bedst
mulige måde.
Som studerende skal du løbende fremlægge dokumentation for dit forløb i praktikken. Dine notater danner grundlag for indhold i vejledningstimerne, da du kan samle teori, iagttagelser, modeller, etiske overvejelser, børnesyn og diverse dokumentationer og uddannelsesplaner.
Det er den studerendes ansvar at lave dagsorden, og sende logbog til vejleder indenfor en aftalt
tidsramme. Den studerende skal skrive referat. Der opfordres til at den studerende samler logbog
og beskrivelser af forløb og referat af vejleding i deres portfolie.
Den studerende har desuden et fast punkt på dagsordenen til personalemøder. Indholdet bestemmer den studerende – evt. med hjælp fra vejlleder
Den studerendes arbejdsplan:
Der udarbejdes en individuel mødeplan. Arbejdstiden vil primært være mellem 6:15 til 16:45 samt
eventuelle møder
Organisering af kontakt til
uddannelsesinstitution
I tilfælde af problemer/bekymringer i praktikken vil disse blive taget op til vejledning mellem den
studerende og praktikvejleder.
Er disse af sådan en karakter, at der er tvivl om, hvorvidt praktikken vil blive godkendt, vil lederen
blive inddraget og praktikunderviseren vil blive kontaktet.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 16 af 32
(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er
bekymring / problemer i
praktikforløbet)
Der indkaldes til et bekymringsmøde hvor praktikanten, studievejlederen, praktikvejlederen og institutionslederen deltager. Lederen indkalder.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 17 af 32
Uddannelsesplan 2. praktik - Skole- og fritidspædagogik
Område 3: Udviklings- og læringsrum – 2. praktik.
Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder
tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.
Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.
Vidensmål: Den studerende
har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den
daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)
professionsfaglig kommunikation, argumentation og
samarbejde,
kommunikere og samarbejde
professionelt med forældre,
kolleger, lærere og andre relevante aktører,
Dialog er nøglen til kommunikation, sammen med nærvær, forståelse og interesse.
Vi arbejder i feltet mellem skole og fritidsdel og arbejder konstant tværprofessionelt, primært med lærergruppen. Vi vægter
kommunikation højt og ser dette punkt som et centralt omdrejningspunkt for vores dagligdag.
Vi arbejder løbende på at have den bedst mulige kommunikation
og det bedst mulige samarbejde med andre faggrupper, forældre
og børn.
Den studerende har sit eget punkt på dagsorden på p-møder,
hvor de skal informere om hvad der optager dem i øjeblikket, ind
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 18 af 32
kald, aktiviteter, og ideer til kommende aktiviteter samt iagttagelser. Dette kan drøftes på vejledning.
Kommunikation med børnene foregår i kortere eller længere intervaller. Kommunikation med forældrene foregår både verbalt –
small talk i dagligdagen, tage imod beskeder, arrangerede møder
– og nonverbalt på AULA, hvor vi lægger fælles beskeder, månedsplaner. Derudover bruger vi tabulex SFO som komme/gå
modul.
Vi forventer, at den studerende er aktiv deltagende i forældresamarbejdet ved at være synlig og selv tage initiativ til dette
samarbejde.
Det forventes, at den studerende skaber dialog og er opsøgende i
forhold til forældregruppen i afleverings- og farvelsituationer.
Vi forventer at den studerende præsenterer sig overfor forældrene de første dage ved aflevering eller afhentning, samt at den
studerende laver et lille skriv om sig selv, der kan hænges op i
garderoben og på AULA
ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse,
motivere, lede og samle børn
og unge om konkret læring,
Det er som udgangspunkt altid den voksnes ansvar, at skabe et
godt lærings-/udviklingsrum for børnene og vi har altid fokus på
at skabe refleksion og sammenhænge for vores børn via guidning
og dialog i forhold til egen adfærd.
I skoledelen samt SFO delen arbejdes der med PALS.
I børnehaven arbejdes med DUÅ med elementer af PALS.
Du vil både være deltagende og ansvarlig for at planlægge pædagogiske aktiviteter med børnene.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 19 af 32
Det forventes at du er rollemodel for børn og forældre og vil
være synlig i forhold til dette.
Den studerende vil komme til at deltage i forskellige undervisningssituationer og vil også kunne blive sat til at varetage lektioner alene i de årgange, hvor der er kendskab til børnegruppen –
som oftest sammen med en kollega ”på gangen”.
I vejledningstimerne vil den studerende blive introduceret til
ovennævnte opgaver.
Den studerende får rig mulighed for at iagttage/selv udøve
klasse-rumsledelse både i den klasse vedkommende bliver tilknyttet og i SFH1 og 2. Den studerende vil fungere som støtte i
klassen, i samarbejde med læreren. Den studerende vil have mulighed for at aftale med klasselæreren hvis vedkommende gerne
vil prøve at være den ledende på et forløb i klassen og gøre sig
egne erfaringer. Nogle gange har den studerende fået til opgave
at gå fra sammen med en mindre gruppe børn og hjælpe dem
med fx læsning eller opgaver i deres opgavebog.
didaktik og metodik knyttet
til læring,
redegøre for sammenhængen
mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis,
Den studerende er en del af hverdagen og får lov at prøve kræfter med det metodiske didaktiske som den studerende har med
fra seminariet, samt det som vejleder og studerende sammen
planægger. På den ugentlige vejledning evalueres der på den
pædagogiske praksis, samt aftales hvad der videre skal arbejdes
med.
Vi arbejder på at den studerende bliver bevidst om egen
læring.
Der læses relevant litteratur.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 20 af 32
bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative
processers betydning for
trivsel, læring og udvikling,
tilrettelægge, gennemføre og
evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte
områder, herunder inddrage
børn og unges perspektiv,
Den studerende har mulighed for at afprøve mange forskellige
måder at arbejde med kreative processer/pædagogiske aktiviteter og det er kun egen fantasi, der måske sætter grænser for
dette.
Vi prøver i dagligdagen at skabe rum for bevægelse ved i videst
muligt omfang at benytte gymnastiksal, idrætshal, multibane og
de fantastiske udeområder, som vi har i vores landsbyordning.
Vi er åbne for nye ideer og bakker gerne op, da vi finder det meningsfuldt at det er givende for børnene og de voksne at blive
udfordret.
Vi forventer at den studerende skal planlægge, udføre og evaluere flere aktiviteter i løbet af praktikken. Vejleder rådgiver
gerne i planlægningsprocessen, og der evalueres på vejledning.
Der laves en SMTTE på minimum et af forløbende.
omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og
tilrettelægge, gennemføre og
evaluere indsatser, der styrker
forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, og
Vi drager omsorg for hinanden og mener, at det er i fælleskab
vi skaber det bedste miljø for børn, forældre og personale.
Vi forventer en omgangstone i institutionen, hvor vi er rollemodeller og via vores ageren er med til at opdrage børnene.
Den studerende skal igennem iagttagelser og interaktion arbejde
med hvordan børnene trives, og i samarbejde med det øvrige
personale reflektere og igangsætte foranstaltninger der fremmer
deres trivsel.
Vi forventer at den studerende er med til at skabe bevægelses
aktiviteter i gang som fremmer sundhed og bevægelse hver dag. 
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 21 af 32
6-18 åriges forudsætninger
og udviklingsmuligheder,
herunder børn med særlig
behov.
tilrettelægge differentierede
pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges
forudsætninger og udviklingsmuligheder.
Vi arbejder ud fra at skabe empati, forståelse og indsigt for at
alle individer ikke nødvendigvis har de samme forudsætninger
for livet.
Vi har som mål, at lære børnene at agere i konflikter, så de
selvstændigt kan løse disse.
Den studerende vil få mulighed for at observere børn/grupper,
hvis dette aftales med din vejleder og som kan bidrage til snakke
på personalemøder.
På vejledning taler vi om vores målgruppe. Vi taler om forskellene på piger og drenges koncentrationsevne og hvordan drenge
og piger leger. Deres fysiske og psykiske udvikling.
Angivelse af relevant litteratur:
Aftales med vejleder alt efter hvor du er på din uddannelse og hvilken erfaringsgrundlag du
kommer med.
Bog: Pæne piger, dumme drengen
Forfatter: Ann Elisabeth Knudsen
I bogen Pæne Piger og Dumme Drenge fremhæver forfatteren Ann E. Knudsen, at der ind imellem
er børn, der får det optimale ud af deres hjernemæssige potentiale. Men ét er, hvad børnene har
med sig som neutralt grundlag, noget ganske andet er, hvordan de udvikler sig.
KL´s artikel ” pædagoger i folkeskolen” 2015
BUPL´s artikler:
”Det gode samarbejde lærere og pædagogers samarbejde i skolen.” 2012
”Hvordan skaber vi en varieret skoledag, der giver trivsel og læring for alle børn?”
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 22 af 32
”Pædagoger i skolen- derfor!” 2013.
”At inkluderer det særlige- om tilbud til børn og unge med særlige behov i kommunerne”
Tidsskriftet 0-14 år.
Lærkeredens pædagogiske læreplaner
PALS håndbogen
DUÅ
Evaluering. Her formuleres
hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved
2/3 af praktikperioden
Den studerendes nysgerrighed på læring er essentiel i evalueringen.
Det forventes, at den studerende fører logbog, reflekterer og analyserer over daglige hændelser.
Bruger SMTTE eller anden model, til at planlægge og evaluerer, reflekterer over de aktiviteter
der sættes igang.
Løbende igennem praktikken gennemgår vi kompetencemålene sammen med den studerende og
forventningsafstemmer og taler om hvor langt den studerende er kommet med de forskellige
mål.
Vejleder laver en 2/3 dels udtalelsen. 2/3 dels udtalelsens indhold drøftes med den studerende
på vejledning. Den studerende skal lave sin egen evaluering af hvor langt han/hun er kommet
med målene.
Den studerende laver dagsorden til 2/3 dels mødet.
Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges
uddannelsesforløbet for den
enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
a) Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i de gældende kompetencemål for den pågældende studerende. Kompetencemålene og logbogsskrivningen er på dagsordenen til vejledningen, hver gang.
b) Der holdes vejledning en gang pr. uge af 1 times varighed, sammen med den praktikansvarlige. Vejledning vil på skift varetages af enten vejleder i Lærkereden eller vejleder på 
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 23 af 32
c) Hvordan inddrages den
studerendes portfolio i vejledningsprocessen?
skolen. Ved sygdom, forsøges det at finde et nyt møde tidspunkt. Hvis det ikke er muligt,
udgår vejledning den uge. Er der indkald på den pågældende dag, aflyses mødet.
c) Portfolio/logbog sættes på dagsorden som et fast punkt til vejledningen. Der forventes, at
vejleder får indblik i den studerendes portfolio. Der forventes at den studerende sender en
dagsorden til vejlederen indenfor aftalt tidspunkt før vejledning.
Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger
til den studerendes forudsætninger?
Vi forventer, at den studerende er omstillingsparat og kan trives både inde og ude. Vi forventer, at
den studerendes påklædning passer til inde og udevejr og årstiderne
Vi er en Landsbyordning bestående af både børnehave, SFO og skole. Det betyder, at man er ansat på stedet og man derfor hjælper hinanden. Det er bla det samme personale i børnehaven som
i SFO’en. Den studerende må derfor påregne at der kan komme faste timer i børnehaven.
Den studerendes arbejdsplan:
Ved opstartsmødet aftales der et besøg, hvor den studerende og vejleder kan snakke sammen og
den studerende får et kendskab til vores område, skole og de muligheder der findes på arbejdsstedet.
Den studerende vil modtage en arbejdsplan, hvor der kan ses mødetider, skoletider og få et overblik over den planlagte arbejdsdag.
På en af de første vejledningstimer vil der blive informeret om mulige arbejdsområder, der rækker
ud over ”normal arbejdstid”. Fx personalemøder.
Sfo’en har åbent i tidsrummet 6.15 – 7:50 og fra skoletids ophør til kl. 16.45.
Vi er også deltagende i skoledelen og derfor vil dine mødetider kunne placeres i hele tidsrummet
mellem kl. 6:15 – 16.45. Der kan samtidig lægge timer i børnehaven – også for at undgå hul timer
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 24 af 32
Det forventes at du er motiveret, mødestabil, og deltager i diverse møder og arrangementer, som
har relevans for praktikken
Organisering af kontakt til
uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er
bekymring / problemer i
praktikforløbet)
Vi har et gensidigt samarbejde med seminariet. Praktikvejlederen deltager så vidt muligt i den
studerendes indkald på seminariet.
Hvis der opstår bekymringer/problemer i praktikken vil vi som udgangspunkt forsøge at løse disse
sammen med den studerende. Hvis det ikke lykkedes vil den studerende blive orienteret herom og
vi vil tage kontakt til seminariet
Uddannelsesplan 3. praktik - Skole- og fritidspædagogik
Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktik.
Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens
ansvar og opgaver
Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges
trivsel, udvikling og læring fremmes.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 25 af 32
Vidensmål: Den studerende har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den
daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)
institutionelle og organisatoriske rammer for det
skole- og fritidspædagogiske arbejde,
agere professionelt inden for
de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området,
Den studerende vil ved for-besøget få de informationer som er vigtige omkring hverdagen i landsbyordningen. Den studerende vil få
udleveret materiale med praktiske info.
Den studerende har en vejledning med ledelsen ang. den organisatoriske opbygning, økonomi mm.
Vi forventer at den studerende selv aftaler et møde med ledelsen
gerne 2 uger inden mødet.
tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre
faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber,
analysere, vurdere og agere
på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre
faggrupper,
Lærerne skolen, sundhedsplejersken, personalet fra børnehaven,
AKT lærerne, PPR, psykolog, sagsbehandlere, skole- og socialrådgiver og tolk til 2 sprogende børn samt talepædagog er nogle af
det fag personale der kan være tværfagligt samarbejde med.
praktikstedets organisation
i forhold til tværprofessionelt samarbejde,
indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis,
Den studerende vil primært arbejde tværfagligt sammen med den
lærer/pædagog der har den pågældende klasse man bliver tilknyttet.
Den studerende vil primær være tilknyttet SFH1 eller SFH2.
Men der kan være timer i børnehaven
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 26 af 32
forandringsprocesser og innovation,
deltage i udviklingen af den
pædagogiske praksis gennem
innovative og eksperimenterende tiltag,
Vi forventer at den studerende er aktiv deltagende i de pædagogiske tiltag i hverdagen, og bidrager med tanker og ideer i processen. Den studerende skal have overvejelser omkring innovation i
nogle af deres aktiviteter således de efterlader deres eget mærke i
form af en aktivitet der har mulighed får at kunne forsætte efter
de har afsluttet deres praktik, og den studerende dermed sætter
sit præg på institutionen.
didaktiske og pædagogiske
metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder
dokumentation og evaluering, og
sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem
deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion
over pædagogisk praksis og
Vi forventer at den studerende arbejder aktivt med sine
kompetencemål og viden og færdighedsmål.
At den studerende løbende igennem hele praktikken evaluerer
egen pædagogiske praksis.
Den studerende skal benytte sig af planlægnings- og evaluerings
modeller i forhold til at planlægge og udføre aktiviteter samt evaluere over disse til vejledning.
Den studerende har sit eget punkt på dagsorden hvor den studerende skal informere omkring indkald, kommende aktiviteter og
eventuelle forslag til ændringer i den pædagogiske praksis.
førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp.
Undervisning på studiedage
Angivelse af relevant litteratur:
Pals-håndbogen, mappe forefindes i institutionen.
Bog: Pæne piger, dumme drenge
Forfatter: Ann Elisabeth Knudsen
I bogen Pæne Piger og Dumme Drenge fremhæver forfatteren Ann E. Knudsen, at der ind imellem
er børn, der får det optimale ud af deres hjernemæssige potentiale. Men ét er, hvad børnene har
med sig som neutralt grundlag, noget ganske andet er, hvordan de udvikler sig.
Tidsskriftet 0-14.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 27 af 32
KL´s artikel ” pædagoger i folkeskolen” 2015
BUPL´s artikler:
”Det gode samarbejde lærere og pædagogers samarbejde i skolen.” 2012
”Hvordan skaber vi en varieret skoledag, der giver trivsel og læring for alle børn?”
”Pædagoger i skolen- derfor!” 2013.
”At inkluderer det særlige- om tilbud til børn og unge med særlige behov i kommunerne”
Tidsskriftet 0-14 år.
Lærkeredens pædagogiske læreplaner
PALS håndbogen
DUÅ
Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden
Det forventes, at den studerende fører logbog, reflekterer, analyserer og perspektiverer over daglige hændelser. Bruger SMTTE eller anden model, til at planlægge og evaluerer, reflekterer over de
aktiviteter der igangsættes.
Løbende igennem praktikken gennemgår vi kompetencemålene igennem og forventningsafstemmer
og taler om hvor langt den studerende er kommet med de forskellige mål.
Vejleder laver en 2/3 dels udtalelsen og indholdet i denne samtales der om på vejledning. Den studerende skal lave sin egen evaluering af hvor langt vedkommende er kommet med målene.
Organisering af vejledning:
a) Hvordan tilrettelægges
uddannelsesforløbet for den
enkelte studerende?:
a) Den studerende vil indgå i dagligdagen på lige fod med resten af personalet, men med plads til
at være studerende. Hvis den studerende har behov for særlig hensyn vil dette selvfølgelig imødekommes efter bedste evne.
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 28 af 32
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den
studerendes portfolio i vejledningsprocessen?
b) Der vil være vejledning i 1 time hver uge, tidspunktet er skemalagt. Udover denne 1 time er der
løbende vejledning i den daglige praksis. Vejledning kan ske ved vejleder i Lærkereden eller vejleder på skolen
c) Det er den studerendes ansvar at lave dagsorden, og sende logbog til vejleder indenfor en aftalt
tidsramme. Den studerende skal skrive referat. Der opfordres til at den studerende samler logbog og beskrivelser af forløb og referat af vejleding i deres portfolie. Den studerende har desuden et fast punkt på dagsordenen til personalemøde. Indholdet kan drøftes med vejleder.
Institutionen som praktiksted:
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?
Den studerende skal kunne arbejde aktivt med kompetencemålene.
At den studerende er mødestabil.
At den studerende melder sig syg rettidigt ved sygdom. Der ringes til Lærkereden på 96115535
inden kl 7:00. Der kan kun meldes syg for en dag ad gangen.. Efterfølgende sendes der en sms til
vicelederen på 22232473.
Den studerendes arbejdsplan:
Arbejdsplanen bliver sendt til den studerendes E-mail i god tid.
Hvis der er særlige hensyn der skal tages stilling til, skal der informeres om dette på besøgsdagen
Organisering af kontakt
til uddannelsesinstitution
(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der
Skulle der opstå bekymring i løbet af praktikken, prøver vejleder og leder at hjælpe den studerende.
Hvis dette ikke er nok kontaktes VIA
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 29 af 32
er bekymring / problemer i
praktikforløbet)
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 30 af 32
Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet
Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.
Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager
udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.
Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder
og perspektivering af praksis.
Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.
Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan
virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af
både teoretisk og praktisk karakter,
pædagogfaglig udvikling og innovation, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,
pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,
formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,
følgende forholds indflydelse på den valgte
problemstilling:
-Kulturelle og sociale.
-Institutionelle og organisatoriske.
-Historiske, samfundsmæssige og internationale,
inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den
valgte problemstilling,
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 31 af 32
nationale og internationale forsknings- og
udviklingsresultater af relevans for den
valgte problemstilling,
inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,
empiriske undersøgelsesmetoder samt deres
muligheder og begrænsninger og
vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og
opgaveskrivning og faglig formidling. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.
Institutionens udviklings- og innovationsfelter:
Der er mulighed for at benytte gymnastiksal om eftermiddagen. Vi har en stor legeplads.
Der er stor mulighed for at afprøve egne ideer og ny pædagogisk praksis
Institutionens rammer for empiriindsamling:
(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)
Der må tages billeder, video osv. hvis der er indhentet tilladelse fra de involverede børns forældre.
Kontaktperson for den studerende
Ann Risgaard Nielsen, viceleder
Praktikvejleder Louise Tiphede, pædagog
Praktikvejleder Kirsten Mundbjerg, børnehaveklasseleder
Pædagoguddannelsen VIA University College
Side 32 af 32

Overskrift

Her kan stå en tekst på flere linjer.

Knap

Overskrift

Her kan stå en tekst på flere linjer.

Knap

keyboard_arrow_up