Mål- og indholdsbeskrivelse

For SFO’en

0.-4. klasse samt førskole for 5-årige fra 1. maj.

Holstebro’ Børne- og Ungepolitik består af 6 temaer, som på hver sin måde er en del af SFO-livet.
Læs Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Tryg opvækst – Udviklende fællesskaber – Sammenhæng & Helhed

Ved Staby Skole & Børnehuset Lærkereden har vi lavet følgende lokale målsætning:

”I løbet af det næste år vil vi gøre en særlig målrettet indsats for at børnene i hele huset oplever, at de er en værdifuld del af et fællesskab på tværs af børnehave, SFO og skole, og oplever tryghed i fællesskabet på tværs.”

Som Landsbyordning har vi nogle unikke muligheder for at børnene udvikles og udfordres gennem relationer på tværs af alder, og udvikler tryghed hos alle aldersgrupper, - og det sætter vores lokale målsætning fokus på. Målsætningen har gjort, at der foregår konkrete aktiviteter på tværs af både børnehave, SFO og skole. Det betyder, at børnehave og SFO planlægger aktiviteter sammen, hvor børnene skal hjælpe og være sammen på tværs. 

Selvstændige valg

I SFO’en er aktiviteterne et tilbud og ikke krav. Det betyder, at børnene selv bestemmer, om de deltager i dagens aktivitet, eller de finder på noget andet. Samtidig er børnene selv medansvarlige for, at SFO’en er spændende og udfordrende for den enkelte, da de alle har mulighed for at byde ind med aktiviteter på månedsplanen.

Krop og bevægelse

Ved Staby Skole & Børnehuset Lærkereden har vi stor fokus på motorik og bevægelse, og det kan tydelig ses på både aktiviteter og indkøb. Vi har mange banancykler, løbehjul, mooncars, stylter osv., der virkelig udfordrer børnenes motorik og indbyder til bevægelse.

Når børnene har fri, har de ofte brug for at få brugt noget energi. Det betyder, at vi ofte har bevægelses aktiviteter på månedsplanen. Det kan fx være aktiviteter i gymnastiksalen, hockey, lege på legepladsen, levende stratego, fodbold, eller lignende. Børnene vælger også ofte selv forskellige bevægelses aktiviteter, hvis de ikke deltager i dagens aktivitet. 

Kunst og kultur

Hver uge har vi kreativ værksted på månedsplanen. Det er vigtigt, at børnene stifter bekendtskab og får lov til at udtrykke sig gennem forskellige materialer. Kreativitet øver evnen til at se sammenhængen mellem ting, og dermed også evnen til at løse problemer og være innovativ. Derfor vil vi gerne stimulere børnenes kreativitet. Vi har korte forløb, der kun foregår den pågældende dag samt længere forløb, hvor børnene over flere dage og uger kan fordybe sig i et større kreativt projekt.

Det, at vi er en Landsbyordning gør, at skole, dagtilbud og SFO har fælles ledelse, og vi har derfor et naturtig tæt samarbejde, samt fælles bestyrelse og fælles L-MED.

Vi har et rigtig godt samarbejde mellem skole og SFO. Vi er ét hus, og vi snakker jævnligt sammen. Vi overleverer både om morgenen og om eftermiddagen, hvis der er behov for det. Vi er hele tiden i tæt dialog om de udfordringer, vi ser i hverdagen, så vi kan sætte samlet ind. Både skole og SFO bruger Aula og informerer hinanden om eventuelle udfordringer, aftaler eller andet.

Skole og SFO arbejder begge med en anderkendende tilgang i dagligdagen gennem PALS og DUÅ. Både personalet i skolen og i SFO’en følger op på hinandens konsekvenser, bakker op og sparrer med hinanden.

Vi forsøger at have en tæt og åben dialog med forældrene. Både ved aflevering og afhentning, men også skriftligt og telefonisk. Vi er meget opmærksomme på at informere forældrene så tidligt som muligt, hvis vi oplever udfordringer, og vi arbejder på at have en åben dialog med alle forældre.

Vi samarbejder desuden tværfagligt med vores distrikts fagpersonale:

  • Tale-høre konsulent
  • Skole-dagtilbud socialrådgiver
  • Ergoterapeut
  • Sundhedsplejersken
  • Inklusionsvejler
  • Psykolog
  • Ressource pædagoger

I nogle sager samarbejder vi med andre interne og eksterne samarbejdspartner i og uden for kommunen.

Børnene har mulighed for at lave lektier i SFO-tiden og vi voksne hjælper og støtter, så godt vi kan.

I SFO’en er det pædagogiske personale meget opmærksom på at involvere og aktivere børn med særlige behov. De mål, der gælder for andre børn, skal også være gældende for børn med særlige behov, men det kræver i visse tilfælde andre måder at arbejde på og at man tænker i helheder omkring det enkelte barn, eventuelt med særlige støtteforanstaltninger.

Vi er meget opmærksomme på, at vi samarbejder med skole og hjem omkring de udfordringer børnene kan have. Vi laver gerne overlevering hver dag, hvis behovet er der, og de gode effekter deles mellem skole, SFO og forældre. Vi spørger gerne hinanden til råds, hvis vi har brug for sparring.

Vi bruger de muligheder, vi har, til at skabe nogle gode rammer for de børn, der har behov for mere ro eller et sted til at koble af. Vi deltager ofte både skole og SFO i møder omkring børn med udfordringer eller særlige behov, netop for at se et helhedsbillede af barnet.

Det er ligeledes vigtigt for os, at alle aktiviteter i SFO’en tilrettelægges ud fra og med hensyntagen til de aktuelle børns forudsætninger og behov, således at flest mulige børn får glæde af de pædagogiske tilbud og kan indgå i et fællesskab herom.

Vi har udedage i SFO’en, hvor både aktiviteter og børnenes frie leg præger programmet. Vi har desuden vores egen kostpolitik, hvor vi arbejder ud fra almindelig sund fornuft, hvilket er et lokalt supplement til kommunens politik for området.

Vi tager på ture ud af huset, laver bål, har gode udefaciliteter med masser af cykler, mooncar, banancykler mm. På legepladsen og i skolegården er der både multibane, leg på streg, cykelstier, kørebaner, boldbaner, klatretårn, bålplads, sandkasser og masser af træer og ujævnt terræn, der indbyder til leg og bevægelse. Vi bruger gymnastiksalen, hvor der én gang om ugen planlægges aktiviteter. De andre dage er der åben for børnenes egne initiativer. Vi er omgivet af hoppepude, sportsplads, by og skov.

Vi voksne deltager så vidt muligt i aktiviteter som gode rollemodeller for børnene lige meget om det er fodbold, spark til dåse eller levende stratego.

Vi laver månedsplan i SFO’en, hvor børnene har indflydelse på, hvilke aktiviteter der kommer på programmet. Vi vil gerne tilbyde en bred vifte af aktiviteter, så der er noget for enhver smag, og derfor er det vigtigt, at vi lytter til børnenes ønsker. Aktiviteterne er blot et tilbud til børnene, så der er plads til leg og spontanitet i hverdagen.

Hvis vi føler der er behov for det, kan vi afholde børnemøder, hvor vi samler børnene i grupper. Her kan der snakkes om udfordringer, planlægges kommende aktiviteter og evalueres på allerede afholdte aktiviteter. Desuden tilrettelægger vi flere ting i hverdagen på en måde, der gør det muligt for børnene, at træffe egne beslutninger.

Vi er en landsbyordning med børnehave, SFO og skole under samme tag. Derfor kender alle hinanden og børnehavebørnene er vant til at komme i både SFO’en og på skolen. Personalet i SFO’en har ligeledes timer i børnehaven, og de kender derfor børnene rigtig godt, når de rykker videre i SFO.

De kommende skolebørn får langsomt flere privilegier det sidste års tid i børnehaven og besøger SFO’en nogle eftermiddage, så de langsomt modnes og forberedes på, hvad der venter dem i SFO.

Til maj hvert år starter de kommende førskolebørn i førskolegruppe. Her laver de forskellige aktiviteter, der er med til at udvikle og forberede børnene på skolelivet. Førskole børnene deltager hver eftermiddag i SFO, hvor der planlægges aktiviteter, der passer til gruppens kompetencer og interesse. 

Vi arbejder altså målbevist med at skabe en rød tråd i forhold til overgange og børnefælleskaber på tværs aldre og årgange i SFO’en.

De kommende skolebørn i børnehaven, bliver langsomt sluset ind i SFO-livet. Det betyder, at de allerede inden førskolestart, kan komme på besøg i SFO’en. Det bliver nøje planlagt, så børnene får en god oplevelse uden for mange børn og en masse uro. Desuden tror vi på, at vores tidlige indsats og relations dannelse i vores overgang er med til at sikre, at der er taget hånd om især de yngste børn med særlige behov.

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden den 1. august.