Mål- og indholdsbeskrivelse

For SFO’en

0.-4. klasse samt førskole for 5-årige fra 1. maj.

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik består af 6 temaer, som på hver sin måde er en del af SFO-livet.
Læs Børne- og Ungepolitikken

Tryg opvækst – Udviklende fællesskaber – Sammenhæng & Helhed

Ved Staby Skole og Børnehuset Lærkereden har vi lavet følgende lokale målsætning:

”I løbet af det næste år vil vi gøre en særlig målrettet indsats omkring udvikling af børnenes sociale kompetencer igennem samvær og aktiviteter, så alle børn oplever at være værdifuld for fællesskabet."

Som Landsbyordning har vi nogle unikke muligheder for at børnene udvikles og udfordres gennem relationer på tværs af alder, samt udvikler tryghed hos alle aldersgrupper. Ved at sætte fokus på vores lokale målsætning omkring sociale kompetencer i fællesskabet.

Selvstændige valg

I SFO’en er aktiviteterne et tilbud, som betyder, at børnene selv bestemmer, om de deltager i dagens aktivitet, eller de finder på noget andet. Samtidig er børnene selv medansvarlige for, at SFO’en er spændende og udfordrende for den enkelte, da de alle har mulighed for at byde ind med aktiviteter på børnemøder. Pædagogisk arbejdes der med at skabe medbestemmelse, have tid man selv råder over og understøtter børnenes valg og fravalg, så de kan tage selvstændige beslutninger og mestre deres liv.

Krop og bevægelse

I SFO’en har vi særlig fokus på motorik og bevægelse, hvor der er mulighed for udeaktiviteter, både med banancykler, løbehjul, mooncars, stylter mm. og i gymnastiksalen med hockey, motorikbaner og fodbold. 
Når børnene har fri, har de ofte brug for at få brugt kroppen, det betyder, at vi har bevægelses aktiviteter på månedsplanen 1-2 gange om ugen. Børnene vælger ofte selv på eget initiativ forskellige bevægelses aktiviteter, hvis de ikke deltager i dagens aktivitet. Pædagogisk arbejdes der med at inddrage børnene i fysiske aktiviteter, som understøtter deres mentale og følelsesmæssige læring, fordi fysisk aktivitet udvikler evnen til at forstå og respekterer både sig selv og andre.

Kunst og kultur

I SFO’en har vi fokus på kreativitet, hvor børnene involveres i forskellige processer og aktiviteter, som giver børnene mulighed for at udtrykke sig gennem forskellige materialevalg. Vi har korte forløb, der kun foregår den pågældende dag samt længere forløb, hvor børnene over flere dage og uger kan fordybe sig i et større kreativt projekt i fællesskab. Vi har kreativt værksted 1 gang om ugen, som foregår i hjemkunstskabslokalet på skolen, for på denne måde at understøtte fordybelsesprocessen.  
Pædagogisk arbejdes der med at skabe gode betingelser for, at kreative tanker kan opstå og udfolde sig. Kreativiteten øger blandt andet evnen til at se sammenhængen mellem ting, og dermed også evnen til at løse problemer.

I Staby Landsbyordning har vi et tæt samarbejde, hvor vi har fælles ledelsesteam, samt fælles bestyrelse og fælles L-MED. 
Der anvendes Aula til informationer, aftaler eller andet. Skole og SFO arbejder begge med en anerkendende tilgang i dagligdagen gennem PALS og DUÅ. Både personalet i skolen og i SFO’en følger op på hinandens konsekvenser, bakker op og sparrer med hinanden.
Vi forsøger at have en tæt og åben dialog med forældrene. Både ved aflevering og afhentning, men også skriftligt og telefonisk. Vi er meget opmærksomme på at informere forældrene så tidligt som muligt, hvis vi oplever udfordringer, og vi arbejder på at have en åben dialog med alle forældre.

Vi samarbejder desuden tværfagligt med vores distrikts fagpersonale:

  • Tale-høre konsulent
  • Skole-dagtilbud socialrådgiver
  • Ergoterapeut
  • Sundhedsplejersken
  • Inklusionsvejler
  • Psykolog
  • Ressource pædagoger

I nogle sager samarbejder vi med andre interne og eksterne samarbejdspartner i og uden for kommunen.

Børnene har generelt ikke lektier for, men hvis der skulle opstå behov, er der mulighed for et samarbejde herom.

I SFO’en er det pædagogiske personale meget opmærksom på at involvere og aktivere børn med særlige behov. Der arbejdes tæt sammen med skolen, for at give sammenhæng og forudsigelighed for de børn der har et særligt behov. Vi tænker i helheden omkring børnene og derfor vægtes samarbejdet med forældrene højt, hvor vi både har den daglige kontakt og deltager i møder.
Børn med særlige behov har ofte brug for ro og struktur, derfor bestræber vi os på at skabe rolige rammer og fordele aktiviteterne på et større areal.
Pædagogisk arbejdes der med at udvikle sociale kompetencer igennem aktiviteter, hvor der tages hensyn til de enkeltes børns behov og forudsætninger for at indgå i fællesskabet.

I SFO’ har vi fokus på krop, bevægelse og sundhed både igennem aktiviteterne og børnenes frie leg. Vi har desuden vores egen kostpolitik, hvor vi arbejder ud fra almindelig sund fornuft, hvilket er et lokalt supplement til kommunens politik for området. 
Vi tager på ture ud af huset, laver bål, har gode udefaciliteter med masser af cykler, mooncar, banancykler mm. På legepladsen og i skolegården er der både multibane, leg på streg, cykelstier, kørebaner, boldbaner, klatretårn, bålplads, sandkasser og masser af træer og ujævnt terræn, der indbyder til leg og bevægelse. Vi bruger gymnastiksalen, hvor der én gang om ugen planlægges aktiviteter, de andre dage er der åben for børnenes egne initiativer. Vi er omgivet af hoppepude, sportsplads, by og skov. Vi voksne deltager så vidt muligt i aktiviteter som gode rollemodeller for børnene lige meget om det er fodbold, spark til dåse eller en tur på hoppepuden.
Pædagogisk arbejdes der med at børnene præsenteres for forskellige aktiviteter, som motiverer og inddrager børnene i deres egen bevægelse og sundhed.

Vi laver månedsplan i SFO’en, hvor børnene har indflydelse på, hvilke aktiviteter der kommer på programmet. Vi vil gerne tilbyde en bred vifte af aktiviteter, så der er noget for enhver smag, og derfor er det vigtigt, at børnene kommer med ønsker. Aktiviteterne er blot et tilbud til børnene, så der også er plads til leg og spontanitet i hverdagen. 
Der er mulighed for børnemøde, hvor der kan snakkes om udfordringer, planlægning af kommende aktiviteter og evaluering. 
Pædagogisk arbejdes der med at inddrage børnene, så de oplever medindflydelse og dermed får mulighed for at tage et begyndende ansvar for deres fritid.

Vi er en landsbyordning med børnehave, SFO og skole under samme tag. Derfor kender alle hinanden og børnehavebørnene er vant til at komme i både SFO’en og på skolen. 
Personalet i SFO’en har ligeledes timer i børnehaven, og de kender derfor børnene rigtig godt, når de rykker videre i SFO. De kommende skolebørn er, fra midt september, hver formiddag i SFO'ens lokaler og får langsomt flere privilegier det sidste års tid i børnehaven, så de langsomt modnes og forberedes på overgangen. Her laver de forskellige aktiviteter, der er med til at udvikle og forberede børnene på skolelivet. Fra maj til juni har vi trivselsforløb med de kommende skolebørn, i et tæt samarbejde med børnehaveklasselederen og pædagogen fra førskolen. Derudover prioriterer vi overgangen til skolen højt, hvor vi i 3 mdr. har en pædagog med, så vi sikrer en tryg og rolig overgang til 0. klasse.  
Pædagogisk arbejdes der med at skabe en rød tråd i forhold til overgange og børnefælleskaber på tværs aldre og årgange i SFO’en.

De kommende skolebørn i børnehaven, bliver langsomt sluset ind i SFO´en. Det betyder, at de allerede inden førskolestart, kan komme på besøg i SFO’en om eftermiddagen. Det bliver nøje planlagt, så børnene får en god oplevelse uden for mange børn og en masse uro, samtidig med at vi sikrer genkendelige voksne i overgangen.
Desuden tror vi på, at vores tidlige indsats og relationsdannelse i vores overgang er med til at sikre, at der er taget hånd om især de yngste børn med særlige behov.
Pædagogisk arbejdes der med at skabe forudsigelighed og struktur omkring børnene, så de får en rolig og tryg overgang til skole og SFO.

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden den 1. august.
Revideret 08.08.2022.