Profil

Pædagogiske principper

Skolens pædagogiske profil:

 1.  

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Natur og teknik
 • Håndværk og design 
 • Madkundskab
 • Idræt
 • Kristendomskundskab
 • Musik
 • Engelsk
 • Historie
 • Håndarbejde
 • Svømning
 • Sløjd
 • Hjemkundskab
 • Fysik og kemi
 • Geografi
 • Biologi
 • Klassens tid

Valgfag og anden frivillig undervisning:

 • Tysk
 • P-fag
 • Kor

Evaluering af kvalitet

Her indsættes referat af eller henvisninger til evt. evalueringer:

Skolens indsatsområder

Skolens aktuelle fokuspunkter er:

Pædagogisk Servicecenter (PSC)

Det Pædagogiske Servicecenter er på Staby Skole placeret i direkte tilknytning til indskolings-afdelingen dog således, at der er let adgang for skolens øvrige elever.

Pædagogiske Servicecenter er organiseret til at betjene undervisningen, vejlede lærerne og sørge for fritidslån til skolens elever. Pædagogisk Servicecenter har åbent i stort set samtlige undervisnings-timer, dog er der kun personlig betjening ved skolebibliotekarer i 8 ugentlige timer på grund af skolens størrelse. På Staby Skole er der til skolebiblioteket knyttet to skolebibliotekarer, som deler den tildelte time-talsressource forholdsmæssigt.

Alle klasser har i løbet af ugen mulighed for at låne til fritidslæsning. Eleverne i 2. - 7. klassetrin modtager 1 - 2 timers undervisning i bibliotekskundskab pr. klassetrin. Pædagogisk Servicecenter anvender edb til registrering af udlån og til materialesøgning. I forhold til eleverne er der adskillige computere til rådighed, så de kan benytter internettet til informationssøgning eller benytte computerne som et redskab i læringsprocessen.

Skolebibliotekarerne i kommunen har udarbejdet en handleplan for Pædagogisk Servicecenter (PSC). Den har været forelagt såvel forvaltningen som skolelederne. En af ideerne bag PSC-tanken er, at PSC skal understøtte såvel den daglige undervisning som skolens pædagogiske udvikling.

På skolen er det ledelsen, der har det overordnede ansvar for skolens udvikling, og det vil derfor være naturligt med et tæt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne på Pædagogisk Service-center.

På Staby Skole påbegyndte skolelederen og bibliotekarerne i skoleåret 2003 - 2004 et teamsam-arbejde omkring PSC. Målet for teamet er, at vi gennem dialog og gensidig inspiration kan fremme udviklingsprocessen fra bibliotek til Pædagogisk Servicecenter. Teammøderne bruger vi bl.a. til at drøfte forventningerne til Pædagogisk Servicecenter, gensidig idéudveksling samt skabe klarhed over, hvordan "PSC kan understøtte den daglige undervisning og skolens pædagogiske udvikling."

Teamet har nu bestået i et år, hvor vi har afholdt jævnlige møder. Erfaringerne er generelt positive, men vi har også erfaret, at det tager tid at få et sådan team/proces i gang.

Teamets arbejde tager afsæt i omtalte handlingsplan. Vi har arbejdet med de fysiske rammer for PSC. Hvordan udnytter vi de fysiske rammer bedst muligt, og hvorledes sikrer vi, at der er rum til fordybelse samtidig med at mange færdes i rummet, så vores viden om læringsstile medtænkes. Vi er enige om fleksibel indretning er det overordnede mål, således at denne kan ændres, når behov herfor opstår. Herudover har vi arbejdet med "færdselsregler" for eleverne på PSC samt det enstrengede system (DES).

I efteråret 2003 blev der nedsat en kommunal Udviklingsgruppe, som skulle arbejde med den fortsatte udvikling af De Pædagogiske Servicecentre i Ulfborg - Vemb Kommune. På landsplan går udviklingen mod såkaldte Læringscentre, hvor målet er at understøtte den læring, der foregår. Tankerne for Ulfborg-Vemb kommune udtrykkes i visionen:

"at læringscentret skal være skolens pædagogiske og udviklingsmæssige omdrejningspunkt"

Der arbejdes ud fra tanker om, at alle pædagogiske funktioner på skolen forankres her, således at Læringscentret bliver i stand til bredt at støtte udviklingen på skolerne. Skolebibliotekarerne arbejder pt. på, at udmønte visionerne i konkrete handleplaner.

I den nye folkeskolelov stilles der yderligere krav til skolebiblioteket om at stille egnede undervisningsmaterialer til rådighed for lærernes undervisning specielt i forbindelse med undervisningsdifferentiering, projektarbejde og tværfaglig undervisning.

Teamet omkring Det Pædagogiske Servicecenter på Staby Skole er kommet for at blive. Det fremtidige arbejde vil bl.a. dreje sig om, hvorledes det Pædagogiske Servicecenter kan udvikles til et Pædagogisk Læringscenter, således at det bliver skolens pædagogiske og udviklingsmæssige omdrejningspunkt. Dette vil indebære en drøftelse og afklaring i forhold til, hvorledes vi planlægger og organiserer det pædagogiske arbejde og den pædagogiske udvikling - herunder organisationsformer på skolen.

Rummelighed

I forhold til det enkelte barn er samarbejdet mellem lærere/lærere og lærere/pædagoger i de enkelte klasseteams helt afgørende for eleverne trivsel. Vi oplever det som en styrke og kvalitet, at der er afsat tid til, at klasseteamet kan drøfte de enkelte elever, så der kan sættes ind tidligt i forhold til de elever, der af forskellige årsager ikke trives.

Det betyder, at elever, der vækker bekymring, enten hos klasselæreren eller hos andre af klassens lærere hurtigt bliver diskuteret igennem på et af klasseteammøderne, hvor de deltagende lærere eller pædagoger enkeltvis beskriver deres opfattelse af eleven og elevens problemer. Forældrene bliver inddrages naturligvis på et tidligt tidspunkt i forløbet. Hvis barnet går i Lærkereden bliver problemstillingen også drøftet med det pædagogiske personale her. Der udarbejdes handleplaner for den pågældende elev, og hvis den efterfølgende evaluering viser, at der stadig er problemer, inddrages skolelederen i et nyt møde om eleven.

På Staby Skole har vi 4 årlige møder i specialundervisningsteamet, hvor skolepsykologen også deltager. Formålet med disse møder er dels at evaluere og planlægge undervisningsforløb, dels at lærerne og pædagogerne kan bruge teamet til supervision i forhold til pædagogiske og psykologiske spørgsmål. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har beskrevet, hvad der skal gøres på den enkelte skole, før en elev indstilles til PPR. Dette følger vi nøje for om muligt at minimere antallet af indstillinger.

I Staby er der Åben Rådgivning 4 gange om året, hvor følgende faggrupper deltager, socialrådgiver, psykolog, sundhedsplejerske, lederen af Lærkereden samt skolelederen. Åben Rådgivning er en anonym rådgivning, hvor skolens og Lærkeredens personale kan søge råd og vejledning i forhold til konkrete og aktuelle problemstillinger.

På Staby Skole arbejdes der bevidst med, at der er en god og fortrolig omgangstone mellem lærere og elever, og der arbejdes ligeledes med elevernes indbyrdes omgangstone.

Når vi modtager nye elever, er vi meget opmærksomme på at tage godt i mod både forældre og elever. I forhold til forældrene giver vi megen information og viser dem rundt på skolen. Vi beder dem henvende sig til os, hvis der er tvivlsspørgsmål, der er noget, der undre dem, eller hvis der er noget, vi skal vide. Klasseteamet tager godt i mod den nye elev og er meget opmærksomme på om eleven trives såvel fagligt som socialt. Klasselæreren og eleven inviteres til en evaluering sammen med skolelederen, når eleven har været på skolen ca. 14 dage, hvor der tales om, hvorledes skolestarten har været, og om der er ting, der undrer, eller som skal ændres. Hvis der er behov for yderligere møder aftales disse.

MI - De mange intelligenser

Læringsstile

Sundhedspolitik

PC-kørekort 2. og 3. klasse

Sproglig opmærksomhed

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

En normal skoledags forløb:

Evt. faste, tilbagevendende begivenheder:

 • Staby Marked