Principper for Landsbyordningen
Revideret i Fællesbestyrelsen
September 2019
 
 


Staby Skole og Børnehuset Lærkereden - et fællesskab i balance

Staby skole og Børnehuset Lærkereden skal være for alle lokalområdets børn, hvor hvert enkelt barn når så langt som muligt såvel fagligt som socialt ud fra egne forudsætninger.

Vi arbejder ud fra værdierne: Vis ansvar, omsorg og respekt.

Inden for rammerne af folkeskolelovens og dagtilbudslovens formålsformulering vil vi:
1. tilbyde et miljø med tryghed, trivsel og kvalitet 
2. udvikle børnene til
• at få gode arbejdsvaner
• medansvar for egen læring
• det bedst mulige faglige niveau i arbejdet med læreplanen i børnehaven og i skolens undervisning
• at styrke deres kvalitetskrav – både til sig selv og til andre
• selvstændig vurdering og stillingtagen
• at tage ansvar for sig selv og andre
• at vise tolerance – herunder
o respekt for andre mennesker
o respekt for menneskelige forskelligheder
o respekt for åndelige og materielle værdier
3. tilstræbe
• et positivt, tillidsfuldt og åbent samarbejde
• et anerkendende miljø
• et højt informationsniveau
• at opstille gode normer – medansvar og medindflydelse for forældre
• at inddrage forældre og lokalsamfund i aktiviteter i børnehaven og i skolens undervisning
• at der i skoledelen oprettes et trivselsråd i hver klasse/stamhold
4. forvente at forældrene støtter børnene i at leve op til børnehavens og skolens værdier og målsætning.


PALS - Positiv Adfærd i Læring og Samspil og DUÅDe Utrolige År
 

Grib børn i at gøre det rigtige!

Målsætningen er at:

fremme udvikling af en kultur med vægt på positiv adfærd, samarbejde og social kompetence i et støttende læringsmiljø gennem involvering af alle børn og voksne i forskellige situationer.
give børnehaven og skolen mulighed for en vedvarende indsats og kompetenceopbygning.

 

Positiv opmærksomhed og anerkendelse udvikler børns selvrespekt og giver gode oplevelser af børnehaven, skolen og SFO’en.
Handling og adfærd som bliver værdsat, vil med stor sandsynlighed blive gentaget.

Trivselsråd i skoledelen

Forældresamarbejdet omkring den enkelte klasse har høj prioritet.

Der oprettes et trivselsråd for hver klasse/stamhold.

Trivselsrådets opgaver kan eksempelvis være at have fingeren på pulsen omkring den sociale trivsel samt at hjælpe ved planlægning og afholdelse af møder og andre arrangementer inden for den enkelte klasse/stamhold.

Kontaktlæreren/kontaktpædagogen

Kontaktlæreren/kontaktpædagogen har ansvaret for det løbende arbejde omkring børnegruppen både fagligt og socialt.

AULA

Årets aktiviteter sendes ud via AULA, eksempelvis tidspunkter for afholdelse af ture, fester, forældremøder, forældresamtaler, åbent hus m.v.

Der informeres løbende om forhold vedrørende børnehave, SFO og skole i AULA. Skriftlig kommunikation mellem børnehave/skole og hjem foregår via beskedsystemet i AULA.

Tabulex SFO

Tabulex bruges i børnehave og SFO i forbindelse med til og fra melding, feriepasning etc.

Åben skole og Børnehus

Derudover planlægges 4 dage hvert skoleår, hvor alle forældre er velkomne til at komme og se, hvad der sker på skolen og i Børnehuset Lærkereden en helt almindelig dag.

Årsberetning fra fællesbestyrelsen

Èn gang årligt aflægger fællesbestyrelsen en skriftlig årsberetning, der er tilgængelig på AULA og på skolens hjemmeside. Årsberetningen fremlægges mundtligt i forbindelse med det sidste bestyrelsesmøde i juni.

 


Det er Staby Skole og Børnehuset Lærkeredens mål, at forældresamarbejdet vil medvirke til at give børnene så god en hverdag i børnehave, SFO og skole som muligt.

Dette søges opnået ved at holde forældrene orienteret om husets mål og aktiviteter, og derigennem opnå forståelse for og aktiv deltagelse i hverdagen sammen med børnene.

Samarbejdet skal sikre forældrene indflydelse på husets fremtidige udvikling samt motivere til åben dialog mellem forældre, pædagoger/lærere og børn.

Forældremøder
I børnehaven afholdes 1 forældremøde om året. I skolen afholdes der mindst ét forældremøde pr. klasse/stamhold om året. I SFOén efter behov.

Forældresamtaler
I børnehaven afholdes forældresamtale efter 3 mdr. (opstartssamtale) og op til skolestart. Yderligere samtaler afholdes efter behov.
I skolen holdes forældrene orienteret om elevernes faglige og sociale standpunkt ved den årlige skole-hjemsamtale i efteråret. Hvis der opstår bekymring omkring et barn, orienteres forældrene løbende og medinddrages i løsningen af problemet og kontaktlæreren er tovholderen. 

I efteråret udsendes elevplanen til forældrene. Elevplanen er et værktøj, som tilpasses i løbet af året.

Kontaktlærers deltagelse i klassearrangement

Kontaktlæreren har mulighed for at deltage i et klassearrangement i løbet af skoleåret, under forudsætning af at det foregår på en hverdag.

Se i øvrigt folderen: ”Det gode forældresamarbejde”.

 

I skolen laves der hvert år en aktivitetsplan for det kommende skoleår. Planen drøftes i personalegruppen og forelægges fællesbestyrelsen. Planen bekendtgøres på skolens hjemmeside i juni måned.

Skolen skal hvert år gennemføre en eller flere fælles emneuger for hele skolen. Førskolegruppen og evt. børnehaven deltager når det er muligt.

Der er intentionen, at der i hvert skoleforløb er en lejrskole i 6. eller 7.kl. med minimum 3 overnatninger.

Lejrskoler
En lejrskole er et undervisningsforløb, som henlægges til et andet miljø end den daglige undervisning.
Eleverne får mulighed for at udvikle ansvar for hinanden og den daglige planlægning.
Eleverne skal være aktivt inddraget i planlægnings- og efterbehandlingsfasen.
Klasselæreren orienterer på et tidligt tidspunkt forældrene om planer for lejrskoler og større ture.

Hytteture
Som lejrskoler, men af kortere varighed (1-2 overnatninger). 

Ekskursioner
Undervisningsforløb af højst en dags varighed, helst inden for almindelig skoletid.

Udveksling
Ved udveksling med en anden skole skal der planlægges et passende indhold, så eleverne oplever andre skolers undervisningsmiljøer.

Økonomi for lejrskoler og hytteture
Der kan max. opkræves 120 kr. pr. døgn til kost. Lejrskole gennemføres under forudsætning af at øvrige omkostninger kan betales af indsamlede midler. Skolens intention er, at der gennemføres lejrskole hvert andet år, hvor 6. og 7.kl. tager afsted sammen. Skolen betaler de udgifter, der er forbundet med lærernes deltagelse i lejrskolen.
For hver tur udarbejdes budget over udgifter inden afrejse. Budgettet skal godkendes af skolelederen. Regnskab afleveres til skolelederen efter turens afholdelse.

 

Fællesbestyrelsen lægger vægt på, at eventuel sponsorering er forenelig med børnehavens og skolens målsætning og pædagogik. Krav om modydelser vil almindeligvis blive behandlet i bestyrelsen.

Sponsorering i større omfang skal godkendes af fællesbestyrelsen.


Indsamlinger kan foregå i forbindelse med 2 årlige arrangementer


1. Det årlige Staby Marked, hvor halvdelen af overskuddet som udgangspunkt går til et velgørende formål og halvdelen til eleverne.
2. Èt arrangement i Børnehuset Lærkereden.


Evt. øvrige indsamlinger skal drøftes og godkendes i fællesbestyrelsen.
 

Det er 5. og 6. årgang, der sammen med en kontaktlærer står for det daglige salgsarbejde i skoleboden.

Eleverne sørger for at rydde op omkring skoleboden. Affald fjernes, og papkasser sættes i kælderen. Køleskabet og skranken renholdes af eleverne.

Kontaktlæreren har det overordnede ansvar for bestilling af varer og fører tilsyn med skoleboden.

Ved valg af sortiment tilstræbes at sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. 

Skolebodens overskud går til lejrskolen i 6.-7.kl.

 

En lærer bør have så mange timer som muligt inden for samme elevgruppe. Et lærerteam skal dække bredt over skolens fag.

 

Lærernes faglige og pædagogiske kunnen udnyttes bedst muligt ved fagfordelingen.

 

Fagfordelingen foregår i et tæt samarbejde i lærerteamet og med skoleleder. Lærergruppen drøfter samarbejdet i de kommende lærerteam, herunder omfang af tværfaglighed og længden af temaer.

 

1. Indskolingsklasserne bør have deres kontaktlærer hver dag.

2. Klassens ugentlige timer fordeles jævnt over ugens 5 dage.

3. Der skal foreligge et grundskema.

4. Der skal være mulighed for at arbejde på tværs af klasserne og for at kunne                 
    opbryde grundskemaet for enkelte eller flere dage, sådan at fagdage, ekskursioner
    og fællesarrangementer kan gennemføres. 


Skolens computere er primært til brug i undervisningen.


Anden brug skal følge PALS-forventningerne.


Skolens computeres opsætning må kun ændres af IT-afdelingen i Holstebro.


Alle skal overholde god IT-etik


Man må ikke købe eller sælge noget via skolens netværk


Pornografi, erotik, vold og racisme har ikke noget at gøre på skolens maskinerFor alle skolens områder er der udarbejdet et antal PALS- forventninger ud fra værdierne: Vis ansvar, omsorg, respekt.


1. Børnene skal rette sig efter de anvisninger, som de får fra det pædagogiske personale og andre ansatte ved skolen.


2. I skoletiden må eleverne kun forlade skolens grund med speciel tilladelse.


3. Mobilregler: 


Staby Skole og Børnehuset Lærkereden er mobilfri dvs. at har man mobiltelefon med i skole, skal den afleveres senest kl. 8.00, og man får den udleveret i slutningen af sidste time eller når man tager hjem fra SFO. Den lærer, der har klassen i første time sørger for at mobilerne låses ind i skabet og den lærer, der har eleverne i sidste time, sørger for at de bliver låst ud igen. Mobilerne kan bruges i undervisningen og udleveres og indsamles igen af den pågældende lærer.
 
Ophold på skolen:


• Vi forventer, at man lever op til PALS-forventningerne.
• I 4.-7.kl. må mobiltelefon benyttes efter lærerens anvisning i undervisningen 
• rygning er forbudt på skolens område
• der må kun medbringes slik på skolen efter aftale med kontaktlæreren
• skolens lærebøger (taskebøger) skal være bundet ind
• I frikvartererne er der en gårdvagt til stede på legepladsen og i skolegården. Gårdvagterne bærer gul refleksvest, så de er til at finde.


Med henblik på Staby Skole og Børnehuset Lærkereden som et lokalt samlingspunkt/kulturcenter i lokal-samfundet medvirker ledelsen i samarbejde med foreninger og interesserede kredse af borgere til et alsidigt kultur- og fritidstilbud til lokal-samfundet.   

Skolens og børnehavens lokaler og inventar stilles til rådighed for lokalsamfundet.
Skolens og børnehavens ønsker og behov kan ikke tilsidesættes. Således har skolen og børnehaven altid fortrinsret til lokalerne.

Apparater og maskiner kan benyttes efter aftale med ledelsen. Alle forskrifter skal overholdes.
Alle materialer skal medbringes. Skolens og børnehavens materialer må ikke benyttes.

Børnehavens og skolens almindelige regler for benyttelse af lokaler og inventar m.v. skal overholdes.
Fejl og mangler skal påpeges snarest muligt efter at disse er konstateret.
Opstår fejl eller ødelægges noget, skal dette omgående meddeles til den ansvarlige og/eller ledelsen. Ødelagte ting skal erstattes.
Inden lokaler benyttes, skal der træffes aftale med ledelsen, således at der altid er opgivet en ansvarlig kontaktperson.

September 2019.