Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for Staby Skole og Børnehuset Lærkereden udarbejdet af personale og Fællesbestyrelse i 2017.

Dansk og international mobbeforskning definerer mobning som ekstreme sociale processer i en gruppe i en social og kulturel kontekst som fx skolen.
Med afsæt i denne forskning definerer DCUM mobning som følger:
Mobning er et socialt fænomen, som in- og ekskluderer gennem ekstreme marginaliseringsprocesser. Mobning opstår i en gruppe, når ekskluderende processer tager overhånd og glider af sporet. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige sociale identiteter, mens andre berøves denne anerkendelse og i stedet udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet.
Berøvelsen af værdighed sker gennem produktion af foragt, som eksempelvis nedvurdering, bagtalelse, usynliggørelse, hån, latterliggørelse, fysisk forulempelse, ødelæggelse af ejendele, indbrud i og misbrug af sociale profiler, ekskluderende markeringer i digitale medier mv. Foragten kan også komme til udtryk ved at udelukke nogen fra samarbejdsprocesser, møder, sammenkomster og faglige eller sociale aktiviteter.

Forebyggelsen af mobning foregår med afsæt i kommunens skolepolitik, der beskriver, hvordan skolerne skal arbejde med elevernes trivsel, fællesskaber og læringsmiljø.

 

Staby Skole og Børnehuset Lærkeredens målsætning er at være et fællesskab i balance.
Dette kommer til udtryk gennem vores fælles værdiregelsæt Vis Ansvar, Omsorg og Respekt, og de tilknyttede indlærte forventninger, som underbygges af positive tilbagemeldinger til elever, der gør som forventet samt i procedurer til håndtering af problemadfærd.

Som mobbeforebyggende indsats undervises alle børn og voksne på Staby Skole og i Børnehuset Lærkereden i ”Stop - Gå væk - Fortæl”. Mindst én gang om året repeteres dette gennem et konkret undervisningsforløb, som arbejdes igennem på alle klassetrin og i børnehaven på samme tid, så det bliver en fælles indsats for hele huset, og alle dermed har den samme referenceramme. Også her anerkender de ansatte børnene, så snart de bruger deres færdigheder.

Nedenstående beskriver rammen for, hvordan mobning håndteres på Staby Skole og i Børnehuset Lærkereden:

 1. Når en elev, medarbejder eller forælder oplever, at et barn eller en børnegruppe udsættes for mobning, herunder digital mobning, kontaktes indledningsvis den/de relevante kontakt/klasselærere for med det samme at få afdækket og beskrevet situationen.
 2. Den/de relevante kontakt/klasselærere henvender sig efterfølgende straks til skolens ledelse mhp. at aftale følgende:
  • Hvilke midlertidige tiltag iværksættes med det samme for at standse mobningen og hvordan?
  • Hvordan, hvornår og af hvem udarbejdes handlingsplanen (skabelon vedlagt nedenfor) for at beskrive og løse problemstillingen? Handlingsplanen skal være udarbejdet senest 10 arbejdsdage efter at den/de relevante kontakt/klasselærere blev kontaktet omkring problemstillingen.
  • Hvordan orienteres de berørte elever og forældre om situationen, de midlertidige foranstaltninger samt handlingsplanen?
 3. Handlingsplanen udarbejdes ved hjælp af den vedlagte skabelon nedenfor.
  • Indsatserne skal altid rette sig mod at involvere følgende parter:
   • Alle de involverede elever og elevfællesskaberne omkring.
   • De involverede elevers forældre.
   • De professionelle medarbejdere omkring børnene.
  • Det overvejes i denne proces om og evt. hvordan følgende ressourcer kan bringes i spil:
   • Skolens egne ressourcepersoner som fx AKT-vejledere mfl.
   • Kommunens SSP-medarbejdere
   • Skolens ledelse
   • Andre relevante ressourcepersoner i og uden for skolen
 4. Handlingsplanen gennemføres og evalueres mhp. at vurdere om den skal justeres og gennemføres igen, eller om problemstillingen er løst. I hele denne proces involveres elever og forældre i indsatserne og effekterne heraf. Handlingsplanen arkiveres i elevernes klasselog, som dokumentation og i tilfælde af klage.